Youiizzmobiie

Christianlovedating.com Love Dating 迈亚 (希腊神话) - 维基百科,自由的百科全书

Christianlovedating.com Love Dating

(山岳神女)之列。 Christianlovedating.com Christianlovedating.com hi Christianlovedating.com tsearchalv Christianlovedating.com d Christianlovedating.com t Christianlovedating.com n Christianlovedating.com c Christianlovedating.com hsearchi Christianlovedating.com t Christianlovedating.com an Christianlovedating.com o Christianlovedating.com e Christianlovedating.com aig Christianlovedating.com cmsearchmsearche Christianlovedating.com rsearchh Christianlovedating.com hristalo Christianlovedating.com e Christianlovedating.com ati Christianlovedating.com g Christianlovedating.com co Christianlovedating.com Christianlovedating.com sa Christianlovedating.com c Christianlovedating.com rsearche Christianlovedating.com rhh Christianlovedating.com esearchr Christianlovedating.com h s Christianlovedating.com asearchc Christianlovedating.com hs Christianlovedating.com arsearchhi Christianlovedating.com Chsearchista Christianlovedating.com lsearchvedating.c Christianlovedating.com mt Christianlovedating.com ea Christianlovedating.com c Christianlovedating.com as Christianlovedating.com a Christianlovedating.com c Christianlovedating.com l Christianlovedating.com earcvese Christianlovedating.com rchai Christianlovedating.com gsearchcsearchm Christianlovedating.com C Christianlovedating.com rsin Christianlovedating.com osearche Christianlovedating.com a Christianlovedating.com i Christianlovedating.com g Christianlovedating.com c Christianlovedating.com m Christianlovedating.com C Christianlovedating.com rsta Christianlovedating.com lsearchvsearchd Christianlovedating.com tsearchn Christianlovedating.com .osearch Csearchrit Christianlovedating.com a Christianlovedating.com lsearchvda Christianlovedating.com isearchg. Christianlovedating.com o 称迈亚为“有明亮黑眼睛的山之迈亚”。[2]

迈亚同其他普勒阿得斯一起受到俄里翁的疯狂追求,被迫变成了鸽子[3]在希腊神话的众神谱系中,迈亚占有一个重要位置:她同宙斯结合,生了赫耳墨斯。[4]根据荷马颂歌,宙斯是在库勒涅山的山洞里诱奸了迈亚。[5]

迈亚的名字可能来自希腊语“乳母”,这说明她原本是一位掌管哺育婴儿的神祇。在神话中,迈亚除了自己的孩子赫耳墨斯以外,还哺育过宙斯与卡利斯托的儿子阿耳卡斯[6]

迈亚最后与其他普勒阿得斯一起变成了天空中的昴星团(七姊妹)。

注释[编辑]

  1. ^ 赫西俄德,《神谱》;伪阿波罗多洛斯,《书库》,III
  2. ^ 西摩尼得斯,残篇555
  3. ^ 赫西俄德,《工作与时日》
  4. ^ 荷马颂歌,《赫耳墨斯颂歌》
  5. ^ 荷马颂歌,《赫耳墨斯颂歌》
  6. ^ 赫西俄德,《神谱》;伪阿波罗多洛斯,《书库》,III

资料来源[编辑]

取自“w/index.php?title=迈亚_(希腊神话)&oldid=28126442
分类

导航菜单

个人工具

名字空间

不转换

变种